Kontrola těsnosti nádrží

Zkoušky realizujeme v souladu s požadavky novelizované vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Měření provádějí odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti dle §39 odst. 4, písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění registrovanou na MŽP ČR.

Druhy kontrolovaných nádrží

Nádrže s ropnými látkami

Kontrola těsnosti nádrží s obsahem ropných látek dle normy ČSN 75 3415.
Zkouška těsnosti jímky, zkouška těsnosti žumpy,  zkouška těsnosti nádrže.Zkouška těsnosti odpadního potrubí, zkouška těsnosti potrubí a zkouška těsnosti kanalizace. Protokol o zkoušce těsnosti jímky.

Nádrže se závadnými látkami

Kontrola těsnosti nádrží s obsahem závadných látek dle normy ČSN 75 0905.

Zkouška těsnosti jímky, zkouška těsnosti žumpy, zkouška těsnosti nádrže.Zkouška těsnosti odpadního potrubí, zkouška těsnosti potrubí a zkouška těsnosti kanalizace. Protokol o zkoušce těsnosti jímky.

Nádrže s potrubím

Kontrola těsnosti nádrží včetně potrubí.

Zkouška těsnosti jímky, zkouška těsnosti žumpy, zkouška těsnosti nádrže.Zkouška těsnosti odpadního potrubí, zkouška těsnosti potrubí a zkouška těsnosti kanalizace. Protokol o zkoušce těsnosti jímky.

Nádrže bez potrubí

Kontrola těsnosti nádrží bez potrubí.

Zkouška těsnosti jímky, zkouška těsnosti žumpy, zkouška těsnosti nádrže.Zkouška těsnosti odpadního potrubí, zkouška těsnosti potrubí a zkouška těsnosti kanalizace. Protokol o zkoušce těsnosti jímky.

Navazující činnosti v oblasti ekologie

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

EMS

Implementace systému – Udržování systému – Poradenství – Audity

Odběry vzorků

Vody – Plyny – Prach – Zeminy – Odpady

Vody

Odběry – Analýzy – Měření průtoků

Odpady

Odběry – Rozbory

Venkovní hluk

Měření venkovního hluku – Hlukové mapy

Měření emisí

Autorizované měření emisí – Odběry

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Může Vás také zajímat

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Systém MEDIC 1

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvící systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference