Chemické látky

Odborné činnosti v oblasti chemických látek a chemických směsí

Pokyny

Zpracování dokumentu „Pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při manipulaci s chemickými látkami a směsmi“.

Aktualizace zpracovaného dokumentu „Pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při manipulaci s chemickými látkami a směsmi“.

Seznámení s dokumentem „Pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při manipulaci s chemickými látkami a směsmi“.

Bezpečnostní list

Tvorba Bezpečnostního listu a jeho revize.

Překlad Bezpečnostních listů (AJ/ČJ, ČJ/AJ, popřípadě další jazyky).

Poradenství v oblasti Bezpečnostních listů.

Pozn. Dne 26. června 2020 byla uveřejněna novela nařízení REACH – Nařízení Komise (EU) 2020/878, ze dne 18. června 2020, která mění přílohu II, tj. požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Nahrazuje nařízení (EU) 2015/830. Toto nové nařízení je účinné od 1. 1. 2021. Bezpečnostní listy, které nejsou v souladu s Nařízením Komise (EU) 2020/878 musí být revidovány nejpozději do 31. prosince 2022.

REACH a CLP

Poradenství v oblasti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Poradenství v oblasti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

Poradenství a pomoc při přípravě registračních dokumentů – návrh a zpracování Technické dokumentace pro společné předložení (tzv. malý Dossier), poradenství a pomoc při komunikaci ve fóru pro výměnu informací SIEF.

Poradenství a pomoc při klasifikaci chemických látek a směsí. Zpracování Protokolu o ověření souladu s Expozičním scénářem.

Poradenství

Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi v souladu s platnou legislativou (rovněž telefonicky a mailově na základě objednávky či smlouvy).

Poradenství k bezpečnému skladování a zacházení s chemickými látkami a směsmi.

Školení k bezpečnému zacházení s chemickými látkami a směsmi.

Školení k nakládání s látkami a směsmi klasifikovanými jako Acute Tox.1 a Acute Tox.2 (vysoce toxickými).

Provádění kontrol k bezpečnému zacházení s chemickými látkami a směsmi na pracovištích.

Nebezpečné látky – poradenství.

Kontaktujte nás

Analýzy a měření v oblasti životního prostředí

Odběry vzorků

Vody – Plyny – Prach – Zeminy – Odpady

Vody

Odběry – Analýzy – Měření průtoků

Měření emisí

Autorizované měření emisí – Odběry

Odpady

Odběry – Rozbory

Venkovní hluk

Měření venkovního hluku – Hlukové mapy

Nádrže

Kontrola těsnosti nádrží

Navazující činnosti v oblasti provozní ekologie

Odborné kurzy

Ekologie – Chemické látky – EMS – Kvalita – BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Konference

Semináře a odborné konference

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

EMS

Implementace systému – Udržování systému – Poradenství – Audity

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Může Vás také zajímat

Systém MEDIC 1

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvící systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování