Revize VTZ

Revize, kontroly, zkoušky, prohlídky

vyhrazených, určených a nevyhrazených zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, plynových zařízení a tlakových zařízení.

Provádění funkčních a tlakových zkoušek.

Posuzování technických zařízení z pohledu norem a právních předpisů.

Vydávání stanovisek o splnění bezpečnosti technických zařízení při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách a údržbě technických zařízení.

Navrhování odebírání osvědčení k obsluze technických zařízení u osob soustavně porušujících bezpečnostní předpisy nebo ustanovení norem, případně nevyhovujícím zdravotním požadavkům.

Dokumentace

Zpracování, vedení a udržování dokumentace technických zařízení – elektro zařízení, tlakové nádoby, plynová zařízení, zdvihací mechanismy, jeřáby, výtahy.

Posuzování předepsané projektové a provozní dokumentace.

Spolupráce při zpracovávání návrhů bezpečnostních pokynů k technologii provozování technických zařízení.

Poradenství

Poradenství při výběru nových technických zařízení.

Příprava a řízení revizí a zkoušek prováděných státním odborným dozorem a účast při těchto kontrolách.

Účast při šetření pracovních úrazů a provozních nehod způsobených provozem technických zařízení a vypracování zpráv a opatření k nápravě.

Provádění rozborů poruch technických zařízení a upozorňování provozovatelů těchto zařízení na opakující se poruchy.

Školení a vzdělávání v oblasti technických zařízení

  • Ověřování teoretických a praktických znalostí a způsobilosti provozních techniků a jejich metodické řízení včetně vedení jejich evidence.
  • Zabezpečování činnosti v oblasti výchovy zaměstnanců k bezpečné a zdravotně nezávadné práci s technickými zařízeními v souladu s příslušnými předpisy v oblasti BOZ a při vyhledávání a vyhodnocování rizik.Vyhrazená technická zařízení.
  • Školení a přezkušování obsluh a pracovníků pracujících na technických zařízeních.Revize zdvihacích zařízení, revize plynových zařízení.
  • Provádění dalších školení a zkoušek speciálních profesí v oblasti technických zařízení.Vyhrazená technická zařízení, revize zdvihacích zařízení.

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti, revize zdvihacích zařízení, revize plynových zařízení

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference, revize plynových zařízení

Kontaktujte nás

Navazující činnosti

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Může Vás také zajímat

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Kotvící systémy

Výroba – Montáž – Revize

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Systém MEDIC 1

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování