Dendrologie

Odborné činnosti v oblasti dendrologie

Dendrologický průzkum

Inventarizace dřevin a jejich četnost – druhové a početní zastoupení dřevin na lokalitě.

Tabulkový přehled se základními informacemi o jednotlivých dřevinách a jejich zdravotním stavu.

Ekologické zhodnocení porostu.

Finanční oceňování dřevin

Finanční ocenění dle metodiky AOPK ČR.

Odhad ekologické újmy.

Návrh náhradní výsadby.

Odborné doporučení dřevin vhodných k výsadbě do zahrad rodinných domů

Poradenství při zakládání zahrad rodinných domů ohledně ekologických nároků dřevin na stanovištní podmínky.

Posouzení aktuální situace na lokalitě a návrh výsadby vhodných druhů dřevin.

Situační nákres.

Odborné posouzení zdravotního stavu dřevin

Posouzení aktuálního zdravotního stavu dřevin rostoucích mimo les včetně alejí a mladých výsadeb.

Posouzení stability a provozní bezpečnosti dřevin.

Posouzení poškození dřevin.

Návrh ochranných opatření.

Monitoring zdravotního stavu dřevin

Dlouhodobé sledování zdravotního stavu dřevin rostoucích mimo les.

Sběr, ukládání a vyhodnocení dat.

Návrh managementu.

Problémy s dřevinami

Stromy se zhoršeným zdravotním stavem

  • Suché a výrazně prosychající stromy.
  • Stromy napadené nejrůznějšími patogeny a škůdci.

Stromy v kolizi s budovami (stavbami)

  • Kolize kořenového systému stromu s okolím.
  • Kolize nadzemních částí stromu s okolím.

Stromy s narušenou stabilitou nebo závažným mechanickým poškozením

  • Stromy ovlivněné abiotickými faktory – především faktory klimatickými (např. vítr, blesk, extrémní srážky, záplavy aj.).
  • Stromy ovlivněné biotickými faktory (např. dřevokazné houby, hniloby).
  • Stromy ovlivněné antropogenními faktory (např. výkopové práce, stavební činnost aj.).

Kontaktujte nás

Analýzy a měření v oblasti životního prostředí

Odběry vzorků

Vody – Plyny – Prach – Zeminy – Odpady

Vody

Odběry – Analýzy – Měření průtoků

Měření emisí

Autorizované měření emisí – Odběry

Venkovní hluk

Měření venkovního hluku – Hlukové mapy

Nádrže

Kontrola těsnosti nádrží

Navazující činnosti v oblasti provozní ekologie

Odborné kurzy

Ekologie – Chemické látky – EMS – Kvalita – BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Konference

Semináře a odborné konference

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

EMS

Implementace systému – Udržování systému – Poradenství – Audity

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Může Vás také zajímat

Systém MEDIC 1

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvící systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování